Søk i artikler og innlegg

Anmeldelse til Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten for politisaker

Postboks 93, 2301 Hamar

 

ANMELDELSE

 

TIL SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER

 

Undertegnede, Ronny Solheim, fnr. xxxxxxxxxxx, anmelder herved to polititjenestemenn med ukjent identitet til Spesialenheten for politisaker etter at de (begge eller en av disse) skjøt mine hunder med halvautomatiske våpen slik at de begge døde den 16.06.13.

 

Det antas å ha blitt avfyrt ca 20 skudd. Dette vil bli avklart etter obduksjon og rapport etter tilbakelevering av ammo, pkt. 2.5, jmf. RPOD-2010-01.

 

Hundene var av rasen Grand Danois som er familie og selskapshunder. Hundene har levd sammen med mennesker (herunder barn) andre dyr i hele sin levetid.

 

  1. Bakgrunn:

 

Min partner Maria Ingeborg von Bremen har skrevet et resyme som gjengir hendelsesforløpet slik som vi opplevde det. Resymeet følger vedlagt til nærværende anmeldelse.

 

  1. Straffbare lovbrudd:

 

Basert på min kjennskap til saken pr. i dag vises det til at de anmeldtes opptreden omfattes av følgende bestemmelser:

 

Grov uforstand i tjenesten, strl § 325, første ledd nr. 1

Jeg legger til grunn at hensynene som skal ivaretas av våpeninstruksen § 19 og 16 kommer til anvendelse her (evt. analogisk) til tross for instruksens § 3. Her gir instruksen ikke hjemmel for den aktuelle våpenanvendelse. Det forelå flere lempeligere midler som ikke var forsøkt.

Herunder nevnes passivitet/avvente situasjonen, søke tilhold i politibilen, skyte i luften, anvende pepperspray o.l.

Det var to tjenestemenn tilstede, det forelå tid til å overveie alternative handlinger og skytingen foregikk sent på kvelden med stort skadepotensiale for utenforstående.

 

 

Politiloven § 6, annet ledd, jmf. hundeloven § 17, unødvendig maktbruk i misforhold til situasjonens alvor og omstendighetene for øvrig.

 

Hundeloven § 14 annet ledd. Inngrepet mot hundene var ulovlig idet gikk langt ut over det/de inngrep som var nødvendig for å avverge skade og dessuten gikk ut over det som var forsvarlig tatt i betraktning angrepets farlighet og de påstått angrepnes interesse.

Inngrepet fremstår videre som helt unødvendig for å avverge eventuell skade, jmf. bestemmelsens tredje ledd, bokstav a.

 

Dyrevelferdsloven § 3, § 12, første og tredje ledd, samt § 14, bokstav a og b, jmf. straffebestemmelsen i § 37.

Det pekes på at hundedrapene er utført med fullstendig uegnede våpen og på en måte som fremstår som panikkartet og amatørmessig.

Det fremstår som utvilsomt at hundene ble påført unødige påkjenninger og belastninger (§3), at avlivingen ikke er foretatt på dyrevernmessig forsvarlig måte (§ 12, første og tredje ledd) og at det er utøvd grov vold mot dyr som under voldsutøvelsen ble satt i en hjelpeløs tilstand over unødvendig lang tid (§14).

 

Det legges p.t. til grunn at det bakenforliggende politimessige regelverk er fulgt, herunder beslutningen om utrykning, bevæpningstillatelsen (herunder valg av bevæpning sammenhold med oppdragets art), og reglene i RPOD-2010-01. Dersom det viser seg at det foreligger regelbrudd her, tas det forbehold om å komme tilbake til dette.

 

For øvrig vises det til eventuelle straffbare forhold som måtte bli avdekket under Spesialenhetens behandling/etterforskning av saken.

 

  1. Påtalebegjæring:

Jeg begjærer herved gjerningspersonene tiltalt og straffet for de anmeldte forhold.

 

  1. Erstatning:

Det kreves erstatning fra de anmeldte for det tap og de ulemper jeg er påført som følge av de anmeldte forhold. Dokumentasjon og spesifisering av kravet ettersendes innen treukersfristen.

 

  1. Advokatbistand:

Jeg bistås i saken av:

 

Advokat Trond Sivertsvik

Statsråd Kroghs veg 15D

7021 Trondheim

Tlf. 72561125, fax. 72561126

e-post: advokatsivertsvik@loqal.no

 

Alle henvendelser i saken skal etter dette gjøres til ham, herunder når det gjelder det saksinnsyn jeg er berettiget som fornærmet i saken.

 

Løten, den 21.06.13

 

Ronny Solheim

Kommentarer

Kommentarer